Kancelaria Prawna Adwokata pawła szalon

Główne specjalizacje

Go to PRAWO gospodarcze

PRAWO gospodarcze

Zajmujemy się wszechstronną obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Prowadzimy doradztwo prawne dla przedsiębiorców. Tworzymy projekty uchwał, prowadzimy obsługę prawną organów spółek, sporządzamy i opiniujemy umowy gospodarcze, zgłaszamy zmiany do KRS, doradzamy w negocjacjach handlowych.

Go to prawo karne, karne gospodarcze i karne wykonawcze

prawo karne, karne gospodarcze i karne wykonawcze

Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym (np. sprawy o jazdę w stanie nietrzeźwości), w zakresie postępowań karnych, w tym w postępowaniu wykonawczym oraz karno-skarbowym. Reprezentujemy w postępowaniach w sprawach o wykroczenia. Pomagamy na etapie po skazaniu-także w postępowaniach o uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary czy odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Staramy się w imieniu skazanych o wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Występujemy także w roli pełnomocników oskarżycieli posiłkowych tj, podmiotów których interesy zostały naruszone przestępstwem.

Go to windykacja należności, sprawy o zapłatę, etap postępowania egzekucyjnego

windykacja należności, sprawy o zapłatę, etap postępowania egzekucyjnego

Świadczymy pomoc prawną w sprawach o zapłatę. Sporządzamy przedsądowe wezwania do zapłaty. Prowadzimy negocjacje i rozmowy ugodowe, a w razie ich fiaska sporządzamy pozwy o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym, jak również w postępowaniu uproszczonym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym. Bronimy Klientów, zastępując pozwanych, składając sprzeciw, zarzuty, apelację, zażalenie. Pomagamy również na etapie postępowania egzekucyjnego.

Go to Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Prowadzimy doradztwo z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Tworzymy regulaminy serwisów www – w tym sklepów internetowych. Pomagamy przy rejestracji znaków towarowych i wzorców użytkowych.

Go to Rozwody/Prawo rodzinne

Rozwody/Prawo rodzinne

Prowadzimy sprawy o rozwód, separację, alimenty, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem. Prowadzimy sprawy z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych transgranicznych. Kancelaria specjalizuje się także w sprawach o podział majątku, zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów.

Go to prawo nieruchomości

prawo nieruchomości

Specjalizujemy się w prawie budowlanym, a przede wszystkim w obsłudze prawnej budowlanych procesów inwestycyjnych – uzyskiwaniu wymaganych decyzji administracyjnych oraz nadzorze nad wykonywaniem umów o roboty budowlane. Świadczymy także usługi związane z odzyskiwaniem wywłaszczonych nieruchomości, badaniem stanu prawnego nieruchomości w celu zminimalizowania ryzyk transakcyjnych, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, jak również obsługę transakcji na nieruchomościach.

Go to Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie zagadnień związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Zakres usług obejmuje m.in. przygotowywanie pozwów i wniosków o zabezpieczenie w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach sądowych z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, sporządzanie umów lub ocena umów pod kątem zgodności z zasadami uczciwej konkurencji, jak również pomoc w przypadkach nieuczciwych praktyk rynkowych.

sprawy cudzoziemców i transgraniczne

Służymy pomocą przy występowaniu o kartę polaka, obywatelstwo polskie, kartę stałego pobytu, kartę pobytu czasowego, jak również o pobyt tolerowany dla cudzoziemca, pobyt ze względów humanitarnych, status rezydenta długoterminowego UE, wizy, azyl czy status uchodźcy. Kancelaria świadczy usługi również obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju, w tym także w sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu z organami ścigania oraz polskim wymiarem sprawiedliwości. Współpracujemy z kancelariami adwokackimi na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii oraz Belgii i Holandii.

Go to Zakładanie i rejestracja spółek / startupy

Zakładanie i rejestracja spółek / startupy

Sporządzamy umowy spółek osobowych i kapitałowych oraz statuty spółek, spółdzielni, stowarzyszeń i organizacji. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie uruchomiania działalności gospodarczej, w tym doradztwo przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie przy zmianie formy prawnej działalności.

Go to Spadki

Spadki

Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, uznanie za niegodnego dziedziczenia, zachowek, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, uchylenie się od skutków prawnych złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia.

Go to postępowania administracyjne

postępowania administracyjne

Pomagamy uzyskiwać Klientom korzystne dla nich decyzje administracyjne oraz rozstrzygnięcia sądów administracyjnych. Sporządzamy m.in.: wnioski w sprawach administracyjnych, odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądów administracyjnych na decyzje ostateczne. Reprezentujemy Klienta przed organami administracyjnymi I i II instancji oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Go to Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Brałeś udział w wypadku komunikacyjnym? Następstwem wypadku była śmierć ojca, matki, dziecka lub innej bliskiej osoby? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Jesteś poszkodowany w wyniki wypadku np. w pracy czy w szkole? Jesteś ofiarą błędu w sztuce lekarskiej? Twoje mienie zostało naruszenie lub uszkodzone? Pomożemy Ci uzyskać stosowne odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Specjalizujemy się w dochodzeniu zadośćuczynień, odszkodowań, rent oraz zwrotu poniesionych kosztów.

Go to Prawo pocztowe

Prawo pocztowe

Sporządzamy opinie prawne i informacje prawne dotyczące tematyki oraz procedur przewidzianych przez prawo pocztowe, przygotowujemy projekty dokumentów wymaganych lub przewidzianych przez prawo pocztowe, w tym regulaminów, cenników, porozumień czy wzorców umów stosowanych w związku z prowadzoną działalnością pocztową. Reprezentujemy operatorów pocztowych przed organami regulacyjnymi, prowadzimy wsparcie podmiotów świadczących usługi pocztowe w wypełnianiu poszczególnych obowiązków wynikających z obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych.

Go to Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Prowadzimy sprawy o naruszenie dóbr osobistych, naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia, zniesławienie. Tworzymy umowy udzielania prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne. Analizujemy na zlecenie Klienta materiały prasowe pod kątem naruszania dóbr osobistych mocodawcy.

Go to prawo pracy

prawo pracy

Sporządzamy opinie z zakresu prawa pracy, przygotowujemy umowy o pracę, o zakazie konkurencji. Reprezentujemy w negocjacjach i mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi. Sporządzamy porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania i regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Reprezentujemy pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych. Prowadzimy sprawy o mobbing, przywrócenie do pracy, odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, należne wynagrodzenie za pracę, odpowiedzialność pracowników, ustalenie stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy.

postępowania dyscyplinarne

Bronimy osoby, którym zostało zarzucone popełnienie przewinienia dyscyplinarnego związanego z wykonywaniem zawodu np. nauczyciela, biegłego rewidenta, rzecznika patentowego, lekarza i lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, funkcjonariusza policji, funkcjonariusza straży granicznej, żołnierza, inżyniera budownictwa, architekta etc.

Dowiedz się więcej o adwokatach, którym powierzasz swoją sprawę

Kancelaria Adwokata Pawła Szalon

"Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem" – znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania
Pomagamy przezwyciężać największe przeciwności.

Zajmujemy się kompleksową obsługą osób fizycznych oraz klientów korporacyjnych. Świadczymy pomoc prawną zarówno w formie jednorazowych zleceń, jak i stałej obsługi. Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju. Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny. Nadrzędnym celem kancelarii jest zapewnienie profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej oraz faktyczna ochrona interesów prawnych naszych Klientów. Jeżeli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, zachęcamy do umówienia się na spotkanie drogą telefoniczną bądź mailową. Służymy wiedzą i doświadczeniem.

  • Związani jesteśmy tajemnicą adwokacką, a w sprawach karnych tajemnicą obrończą.

  • Zawsze jesteśmy po Twojej stronie. Skrupulatnie badamy i bezwględnie wykluczamy ewentualność zachodzenia konfliktów interesów.

  • Naszym celem jest skuteczna pomoc, stąd usługi świadczone są z zachowaniem pełnego profesjonalizmu zawodowego.

  • Los każdej powierzonej nam sprawy jest dla nas ważny. Oprócz odpowiedzialności na zasadach ogólnych, jako Adwokaci podlegamy również odpowiedzialności dyscyplinarnej. W ramach świadczonej działalności jesteśmy objęci ubezpieczeniem OC.

Nasz ZESPÓŁ

paweł szalon

Adwokat
Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wydziału prawa na Yeditepe Universitesi w Stambule (Turcja). Ukończył aplikację adwokacką przy ORA w Warszawie. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Milena Ewa Makarska-Szalon

Adwokat
Absolwentka wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy ORA w Warszawie. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby adwokackiej w Warszawie.

Artur Michał Szalon

Adwokat
Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawa na Uniwersytecie w Sheffield (Anglia) oraz Levin College of Law (Floryda, USA). Ukończył aplikację adwokacką przy ORA w Warszawie. Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adw. w Warszawie.

Przykładowe Referencje

Blog

Bądźmy w kontakcie

[w celu skutecznego wysłania wiadomości należy zaznaczyć kwadrat znajdujący się po lewej stronie pod polem przeznaczonym na treść wiadomości]
Przejdź do paska narzędzi