Posiadanie narkotyków, a umorzenie postępowania karnego

 

Posiadanie narkotyków jest zabronione, jednakże nie każda z osób je posiadających musi być od razu dilerem, hurtownikiem, narkomanem czy osobą w jakikolwiek sposób uczestniczącą w strukturach zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami. Każdemu człowiekowi może zdarzyć się popełnić błąd, bądź działać lekkomyślnie i posiadać w związku z tym substancje odurzające bądź środki psychotropowe, których posiadać absolutnie nie powinien. Czy taka osoba powinna zostać poddana represji karnej? Nie. Posiadacz narkotyków nie będzie mógł jednak w żadnym wypadku liczyć na uniewinnienie (nie wliczając w to przypadków prowokacji, bądź możliwości wiarygodnego wykazania, że substancja odurzająca w postaci narkotyku została mu podrzucona, lub nie wiedział, że jest to narkotyk). Zwykle w sprawach o posiadanie narkotyków sprawca zostaje zatrzymany „na gorącym uczynku”, więc sprawy tego typu nie wymagają prowadzenia zawiłego postępowania przygotowawczego w sferze dowodowej. Racjonalny ustawodawca przewidział możliwość zastosowania instytucji umorzenia postępowania karnego wobec sprawcy takiego przestępstwa, jednakże w bardzo ograniczonym zakresie.
Możliwość tę obecnie warunkuje art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 29 lipca 2005r. z późn. zm. Dz. U. z 2017 poz. 738. Zgodnie z tym przepisem, wobec posiadacza narkotyków można umorzyć postępowanie karne, gdy przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na
własny użytek sprawcy. Postępowanie to można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. Nieznaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych wymagana dla zastosowania instytucji przewidzianej w art. 62a NarkU powinna być niewielka, tj. nie przekraczać kilku gramów. [więcej o ilościach substancji odurzających i ich ocenie przeczytasz tu] Ta niewielka ilość winna być ponadto przeznaczona na własny użytek sprawcy. Nie bez znaczenia dla zastosowania instytucji umorzenia postępowania są informacje z kartoteki karnej sprawcy, a więc fakt jego wcześniejszej karalności – także za przestępstwa narkotykowe. Fakt dotychczasowej karalności nie przekreśla szans na umorzenie
postępowania, ale sprawia, że możliwość uzyskania takiego wyniku sprawy jest znacznie utrudniona. Umorzenie postępowania karnego w praktyce oznacza zakończenie postępowania bez wydania wyroku skazującego przez Sąd, z wydaniem jedynie postanowienia o umorzeniu (nie musi ono wskazywać na winę sprawcy), które to nie pozostawia śladu w karcie karnej. Umorzenie postępowania jest więc instytucją, o której zastosowanie warto się ubiegać.

Adw. Milena Ewa Makarska – Szalon

4 thoughts on “Posiadanie narkotyków, a umorzenie postępowania karnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przejdź do paska narzędzi